در فرانسه، در حالی که شورای قانون اساسی معتبر بودن قانون جدید مشاغل را بررسی می کند، دانشجویان چندین جاده عمده و خطوط راه آهن را مسدود کرده اند.

مقامات پلیس می گويند دانشجویان معترض بزرگراه ها و خطوط راه آهن در مارسی و " ِرن" را بستند. روز سه شنبه بیش از یک میلیون نفر در اعتراض به قانون راه پیمائی کردند.

اتحادیه های کارگری از ژاک شیراک رئیس جمهوری خواسته اند مواد مربوط به قرار دادهای استخدام جوانان را حذف کند و قانون را برای بحث دوباره به پارلمان بازگرداند.

لایحه، اخراج کارگران جوان را در جریان دو سال اول استخدام برای کارفرمایان آسانتر می سازد.