امروز سه شنبه نشست اتحاديه ٢٢ نفره عرب در سودان با غيبت رهبران اصلی خود گشايش يافت.

دستکم ٩ تن از رهبران عرب از جمله حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، و ملک عبدالله پادشاه اردن در اين نشست خرطوم حضور ندارند.

انتظار ميرود اين نشست بر روی وضعيت عراق، و دولت جديد فلسطينی برهبری گروه ستيزه جوی اسلامی حماس متمرکز شود.

اتحاديه عرب همچنين بتازگی تعهد خود را برای ارسال ٥٠ ميليون دلار در ماه به دولت فلسطينی، تمديد کرد.

گروه های حقوق بشر ميخواهند که اتحاديه عرب بر روی سودان برای قبول اعزام نيروهای صلحبان سازمان ملل به منطقه جنگ زده دارفور، فشار بگذارد.

گزارشهای تازه از خرطوم ميگويند که اين نشست احتمالاً بجای دو روز که قبلاً برنامه ريزی شده بود، فقط يک روز خواهد بود.