به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره ناآرامی های گسترده در فرانسه و تازه ترين قانون کار در فرانسه که موجب اين تطاهرات ها شده است توجه فرمائيد.