خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر نادر انتصار، استاد و رئيس بخش علوم سياسی در کالج اسپرينگ هيل (آلاباما) و از کارشناسان سياست خارجی آمريکا و امور خاورميانه، اوضاع عراق، مذاکرات ايران و آمريکا، انتخابات اسرائيل  و تاثيرش بر روند صلح  را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.