خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با ناخدا نريمان آريابان، فلسفه و اهميت تاريخی زردشت  را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.