وزارت دفاع آمريکا می گويد سندی در اختيار دارد که در آن ادعا می شود روسيه در جريان جنگ عراق، اطلاعاتی در باره طرح ها و برنامه های نظامی آمريکا در اختيار دولت صدام حسين قرار داد.

اين سند يادداشتی است که وزير امور خارجه عراق برای صدام حسين فرستاد و در آن گفته می شد اطلاعات از منابع داخل فرماندهی مرکزی آمريکا در دوحه، پايتخت قطر به دست آمده و سفير روسيه در بغداد آنرا ابلاغ کرد.

گزارش وزارت دفاع، که بخش غير محرمانه آن روز جمعه منتشر شد، کوششی است که نشان داده شود دولت عراق چگونه نزديک شدن جنگ را تلقی می کرد.

گزارش ياد آور می شود حتی پس از آن که نيروهای ائتلاف به فرماندهی آمريکا حمله به عراق را آغاز کردند، رهبران کشور بر اين عقيده بودند که آنها بر مسند قدرت باقی خواهند ماند.