پلیس پاکستان پنجاه و هفت ستیزه گر قبیله ای را دستگیر کرده است. آنها به دست داشتن در حمله به سربازان و تاسیسات دولتی در استان بلوچستان پاکستان مظنون هستند.

 مقامات می گویند دستگیری ها در جریان حملات شبانه به چندین مخفی گاه اعضای قبیله شورشی " ماری" در نزدیکی کویته، مرکز استان صورت گرفت.

 روز جمعه، در شهرک " سوئی" دو نفر در اثر برخورد موتورسیکلت آنها به مین ، که به گفته پلیس ستیزه گران کار گذاشته بودند، کشته شدند.