آقای امير حسين موحدی مسئول کميته بحران زندانيان سياسی، در گفتگوئی با بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، از وضع زندانيان سياسی در اين روزهای نوروزی سخن می گويد.