دکتر عليرضا نوریزاده روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی، در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، اظهارات سفير آمريکا در عراق در رابطه با نقش مخرب رژيم ايران در عراق و همچنين بيانات خانم رايس در رابطه با پرونده ايران در شورای امنيت را مورد بررسی قرار می دهد.