خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای حسن زرهی، سردبير نشريه «شهروند» چاپ تورنتو (کانادا)، مسايل گوناگون نظير نمادهای دمکراتيک در کانادا، نوروز و برگزاری آن در کانادا را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.