آقای حسن عباسی ملقب به سياوش اوستا، نويسنده و پژوهشگر سکن پاريس، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ضمن قرائت يک نيايش نوروزی از اهميت نوروز سخن گفت که  توجه شما را به آن جلب می کنيم.