در حراج عکسهای «فتوژورناليسم» رضا دقتی بالاترين رقم فروش را به خود اختصاص داد.  به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.