"گردن براون" رئيس خزانه داری بريتانيا، روز چهارشنبه پيش بينی کرد بر شتاب رشد اقتصادی بريتانيا، پس از شانزده سال رکود،  افزوده خواهد شد.

آقای "براون" که در مقابل پارلمان بريتانيا سخن ميگفت در آغاز بيانات خود اظهار داشت اقتصاد بريتانيا قوی است و قوی تر نيز خواهد شد و سپس پيش بينی کرد  رشد اقتصادی بريتانيا در سال جاری دو مميز پنج دهم درصد، و در سالهای دوهزار و هفت و دو هزار و هشت به سه مميز بيست و پنج در صد خواهد رسيد.

رئيس خزانه داری بريتانيا همچنين ميافزايد ميانگين رشد اقتصادی بريتانيا از زمانيکه او عهده دار رياست خزانه داری بريتانيا شده است، يعنی از سال يکهزار و نهصد و نود هفت تا بحال،  دو مميز هشت دهم درصد بوده است.

سال گذشته رشد اقتصادی بريتانيا، دومين اقتصاد بزرگ اروپا، تنها يک مميز هشت دهم در صد بود که در چهارده سال اخير بيسابقه بود.

اقتصاددانان ميگويند پيش بينی آقای "براون" پيرامون بازسازی اقتصادی بريتانيا بسيار خوشبينانه است.

ميانگين پيش بينی بيست و دو موسسه پژوهشی که توسط "بلومبرگ نيوز" هفته گذشته منتشر شد حاکيست که رشد اقتصادی بريتانيا در سال جاری دو مميز دو دهم در صد و در سال آينده دو مميز پنج دهم در صد و برای سال دو هزار و هشت دو مميز هفت دهم درصد خواهد بود.

از سوی ديگر، "سازمان توسعه و همکاريهای اقتصادی" پيش بينی ميکند رشد اقتصادی بريتانيا در سال جاری  دو مميز چهار دهم درصد، و در بسياری ديگر از کشورهای اروپائی دو مميز يک دهم درصد،  ژاپن دو در صد و آمريکا  سه مميز پنج دهم درصد خواهد بود.