خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای محمد علی دادخواه، حقوق دان و پژوهشگر ايرانی و نويسنده کتاب «نوروز و فلسفه هفت سين»، ويژگی های نوروز را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.