شنونده ای از خرم آباد زنگ زده و درد دل های خود را با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در ميان گذاشت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.