آقای خسرو کردپور خبرنگار مستقل از کردستان ايران در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا چگونگی برگزاری نوروز در سنندج را بررسی کرد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.