روز جمعه پس از اينکه سازمان صادر کنندگان نفت، اوپک پيش بينی خود را درباره تقاضای نفت در سال جاری اعلام کرد، بهای نفت کاهش يافت.

سازمان اوپک برآورد ِ تقاضای ِ نفت ِ ماه فوريه به ميزان ۸۵ ميليون و ششصد و چهل هزار بشکه در روز را مورد تجديد نظر قرار داد و به ۸۴ ميليون و پانصد هزار بشکه در روز پايين آورد.

اين تغيير، کاهش تقاضای ِآمريکا و تقليل ِ پيش بينی رشد تقاضای کشورهای آسيايی برای نفت را منعکس ميسازد.

بهای نفت خام ِ سبک ِ شيرين در بازار نيويورک هربشکه ۸۱ سنت اُفت داشت و به ۶۶ دلار و ۷۷ سنت رسيد. در بازار لندن بهای نفت بِِرِنت ِ دريای شمال با اُفت ِ 95سنت به 63 دلار و بيست وشش سنت رسيد.