به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره برنامه ابتکاری انستيتو پژوهشی «رند» برای جوانان خاورميانه و اهميت اين جوانان در آينده منطقه توجه فرمائيد.