به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره استقبال ايرانيان مقيم آلمان از عيد نوروز  توجه فرمائيد.