يک مقام ارشد سازمان ملل متحد که مسئول امور لبنان است، دور تازه ای از ملاقات ها را با رهبران عرب در خاورميانه آغاز کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.