به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره اگزوتيسم و مسايل روستايی در سينمای ايران و اضمحلال آن  توجه فرمائيد.