صحبت زنده رامش از صدای آمريکا با آقای دکتر احمد کريمی حکاک، رئيس مرکز مطالعات ايران در دانشگاه مريلند در حومه واشنگتن، پيرامون اهميت نوروز در ايران زمين و ابعاد فرهنگی و سياسی آن در ايران حاضر.