مقامات روسيه از سقوط و حريق در بخشی از يک تونل متروی مسکو خبر داده اند، که به آتش سوزی در يک قطار منجر شده است . هنوز گزارشی داده نشده است که از تلفات حکايت داشته باشد.

 مقامات اورژانس ميگويند حريق هنگامی رخ داد که بخشی از تونل روی قطار فروريخت . به گفته آنها مسافران قطار تخليه شده اند.

اين حادثه امروز بين ايستگاههای ساکول و ويکوسکيا در شمال مسکو رخ داد.

هنوز علت سقوط تونل نيز روشن نشده است.