در برنامه امشب مروری داريم بر بخش دوم گزارشی با تاکيد بر ايکه رشد جمعيت جوان خاورميانه باعث جواهد شد که اين منطقه از جهان برای آينده قابل پيش بينی کانون توجه جهانی باقی خواد بماند.

به گزارشی از همکارمان ابراهيم بی پروا نوجه فرمائيد.