هفته نامه Decideدر آلمان مورد توجه بسياری از شهروندان آلمانی است.

اين نشريه که شامل بخش های  مختلف سياسی، ادبی، اجتمائی، فرهنگی و اقتصادی است، در آخرين شماره اين هفته، چندين مقاله از چند مفسر آلمانی در مورد ايران به چاپ رسانده است.

نسرين مهدوی، خبرنگار صدای آمريکا در آلمان گزارش می دهد.