در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی  گفتگويی دارد با آقای دکتر صالح نيک بخت، وکيل سرشناس دادگستری ايران. در اين برنامه مناسبات ايران و امريکا در رابطه با اوضاع عراق مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

بخش دوم اين بحث با حضور آقای بيژن کيان، عضو ارشد شورای سياست خارجی امريکا انجام می شود.