دکتر عليرضا نوریزاده روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی، در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، قرار آغاز گفتگوهای آمريکا و ايران در رابطه با اوضاع عراق را مورد بررسی قرار می دهد.