يک فرستاده ويژه خاورميانه می گويد کشورهای غربی به منظورکمک به ميليون ها فلسطينی فقير، بايد ازکناريک دولت فلسطينی به رهبری گروه ستيزه جوی حماس عبورکنند.

جيمز وُلفنسون James Wolfensohn روزچهارشنبه طی سخنانی دريک کميته مجلس سنای آمريکا اظهارداشت اگرکمک به فلسطينيان ادامه نيابد، ممکن است کرانه باختری رود اردن ونوارغزه دستخوش آشوب واغتشاش شوند.

آقای وُلفنسون هشدارداد با يک ميليون فلسطينی گرسنه، نمی توان انتظاربرقراری صلح را داشت. آقای وُلفنسون که ۷۲ سال دارد، گفت استعفا ازمقام خود را به عنوان فرستاده گروه چهارگانه ديپلماتيک درمنازعات اسرائيل وفلسطينيان مورد توجه قرارداده است.

وی افزود به دنبال پيروزی حماس درانتخابات ماه ژانويه گذشته، موضوع ادامه ماموريت او روشن نيست. آدم ارلی سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا ازخدمات آقای وُلفنسون ابرازقدردانی کرد وگفت اميدواراست که وی حداقل تا آخرماه آوريل درپست خود باقی بماند.