خانه سازی در آمريکا به سير نزولی خود ادامه ميدهد.

بگزارش اداره آمار آمريکا برآورد سالانه خانه سازی در آمريکا از دو ميليون و دويست و هشتاد هزار باب خانه در ماه ژانويه به دو ميليون و صد بيست هزار باب خانه در ماه فوريه کاهش يافت.

اداره آمار آمريکا همچنين ميگويد از تعداد پروانه های ساختمانی نيزدر آمريکا کاسته شده است.

بر آورد سالانه تعداد پروانه های ساختمانی در ماه ژانويه گذشته دو ميليون و دويست و بيست هزار بود که در ماه گذشته به دو ميليون و پانزده هزار جواز ساختمانی کاهش يافت.