در اين برنامه جوانان ابراهيم بی پروا در رابطه با مراسم چهارشنبه سوری با آقای شهرام مير صادقی، کارشناس اقتصادی و از شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری در غرب تهران گفتگويی انجام داده است که می شنويد.