در آخرين رده بندی تيمهای فوتبال مردان جهان که توسط فدراسيون بين المللی فوتبال، فيفا، تعيين می شود، تيم ملی فوتبال ايران با ۷۰۵ امتياز و سه مکان ارتقاء در مکان نوزدهم جای گرفت.

تيم برزيل با ۸۳۵ امتياز همچنان در مکان نخست باقی مانده است. جمهوری چک با ۷۸۹ امتياز در مکان دوم و هلند با اختلاف فقط يک امتياز از جمهوری چک در مکان سوم است.

آرژانتين با ۷۶۵ امتياز در مکان چهارم و آمريکا با ۷۶۴ امتياز در مکان پنجم است که بهترين مکان برای تيم آمريکا در تاريخ آن است.

اسپانيا با ۷۶۳ امتياز ششمين تيم فوتبال مردان جهان است و سپس بترتيب تيمهای مکزيک، فرانسه، انگلستان و پرتغال در مکان های هفتم تا دهم قرار گرفته اند.