جمهوری دمکراتيک کنگو سالهاست که صحنه شورش و نبردهای داخلی است. اين نبردها ميان گروه های شورشی و نيروهای ارتش جمهوری کنگو جريان دارد. کشود آلمان که خواهان پايان يافتن اين نبردهاست مايل است با سازمان ملل متحد همکاری کند تا جنگ های داخلی پايان يابند.  به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.