رئيس دادگاه انقلاب عراق در دوره صدام حسين ، تائيد کرده است که در پی سوء قصد نافرجام به جان صدام در سال ۱۹۸۲، ۱۴۸ شيعه را به مرگ محکوم شدند.

 " عواد حامد البندر" که همراه با صدام و شش نفر ديگر به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه می شود، روز دوشنبه گفت احکام قانونی بود زيرا متهمان به جرائم خود اعتراف کرده بودند.

 البندر" گفت روستائيانی که محکوم و اعدام شدند همه در جريان بازجوئی پذيرفتند که آنها دستوری را که از ايران برای ترور صدام حسين رسيده بود، دنبال می کردند.

 او گفت محاکمه روستائيان " دوجيل" در شمال بغداد، با قوانين موجود تطبيق می کرد.