خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در برنامه ای اهميت چهارشنبه سوری و برگزاری آن از سوی جوانان و مردم ايران را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.