مرکز امتحان گيری آموزشی روش جديدی را برای امتحان موسوم به (GRE )  برنامه ريزی کرده است ولی تا پائيز سال ۲۰۰۷ ميلادی امتحان (GRE )  بر اساس روشی که تاکنون مرسوم بوده است برگزار خواهد کرد. روش جديد قرار بود در اکتبر سال ۲۰۰۶به مرحله اجرا گزارده شود. 

آموزگاران و استادان به شاگردان توصيه می کنند تا پيش از پائيز سال ۲۰۰۷ امتحان (GRE )  را بر اساس روش کنونی بگذرانند زيرا روش جديد مشکل تر خواهد بود.  به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.