عدم توافق بين هيئت روسی به رياست معاون دبير شورای امنيت آن کشور و مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه و از سر گيری فعاليت های هسته ای ايران، واکنش های متعددی از سوی مقامات اروپائی داشته است.

نسرين مهدوی گزارش می کند.