روز چهارشنبه هشتم مارس، روز جهانی زنان،  اجتماع زنان که از پيش تدارک ديده شده بود در پارک لاله تهران توسط نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی بر هم خورد. به گفتگوی خانم مهری اميری، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون اين حادثه توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.