يک مقام سازمان ملل متحد از سودان به دليل خودداری از مجازات مرتکبين جرائم جنگی در منطقه دارفور انتقاد کرده است.

 " سيما سمر" فرستاده حقوق بشر سازمان ملل متحد به سودان، روز دوشنبه در جريان ديداری از خرطوم، نگرانی خود را ابراز داشت و گفت دادگاه های ويژه رسيدگی به جرائم جنگی که سال پيش به وسيله دولت تشکيل شدند، هيچ مقام مسئول خشونت را محاکمه نکرده اند.

 " سيما سمر" افزود نقض حقوق بشر، از جمله دستگيری های خودسرانه و شکنجه ادامه دارد.

 سودان در برابر کوشش های دادگاه بين المللی جنائی برای رسيدگی به جرائم جنگی در جريان نبرد بين شورشيان دارفور و شبه نظاميان طرفدار دولت مقاومت کرده و همچنين قول داده است از تشکيل يک نيروی صلحبان سازمان ملل متحد برای جايگزينی با نيروهای فعلی اتحاديه آفريقا در دارفور ، جلوگيری کند.