يکصدو هفتادمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به حادثه ترور نافرجام پرزيدنت تئودور روزولت در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۱۲ ميلادی  پرداخت.

يکصدو هفتادو يکمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به مبارزه انتخاباتی و پيروزی پرزيدنت تئودور روزولت در سال ۱۹۱۲ پرداخت  که توجه شما را به آن جلب می کنيم.