دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد نگرانی شديد خود را در مورد امنيت جانی هواداران فلسطينی ها در عراق ابراز داشته است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.