در آمريکا، کاهش رشد اقتصادی آمريکا به پائين ترين ميزان خود در سه سال اخير، کم شدن اعتماد مردم به اقتصاد آمريکا، افزايش مصرف و در آمد مردم و پيش بينی افزايش شتاب رشد اقتصادی آمريکا در سال جاری، افزايش رشد کارهای خدماتی، بالا رفتن تعداد متقاضيان بيمه بيکاری،  ادامه مشاجرات اقتصادی و سياسی در واشنگتن پيرامون قرارداد واگذاری خدمات بندری شش بندرگاه عمده آمريکا به شرکت عربی "دوبی ورلد پرت"، و توافق آمريکا و کلمبيا پيرامون تجارت آزاد بين دو کشور، و در ساير نقاط، رشد اقتصادی و همزمان افزايش فقر در هند، پيش بينی بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزايش شتاب رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحاديه اروپا، و اظهارات "ولاديمير پوتين" مبنی بر ايجاد يک سيستم جامع جهانی برای توزيع و تامين انرژی بر اساس نيازهای بين المللی از مهمترين خبرهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بودند.