پليس مصر دست کم شش عضو اخوان المسليمن را بازداشت کرده است.

افراد پليس روز جمعه در قاهره به آپارتمانی که در آن دانشجويان فعال عضو گروه جلسه ای تشکيل داده بودند حمله کردند. مقامات دليل برای بازداشت آنها ارائه نداده اند.

در انتخابات پارلمانی دسامبر، کانديداهای اخوان المسلمين ۸۸ کرسی به دست آوردند و آنرا به بزرگترين گروه اوپوزيسيون در پارلمان، که در کنترل حزب دمکرات ملي، به رهبری حسنی مبارک رئيس جمهوری قرار داد، تبديل کردند.

گروه های طرفدار حقوق بشر گفته اند انتخابات در مناطقی که اخوان المسلمين محبوبيت دارد، با خشونت همراه بود.