ستاره درخشش، گوينده بخش فارسی صدای آمريکا که همراه گروه مطبوعاتی، با پرزيدنت بوش به هند و پاکستان سفر کرده است، گزارشی از اهم رويدادهای اين سفر تاريخی را به اطلاعتان می رساند.