با توجه به آنکه آبگيری سد سيوند می تواند به انهدام آثار باستانی تنگه بلاغی منجر شده و بر تخت جمشيد و آرامگاه کورش اثرات مخربی را وارد کند، دانشجويان و فرهنگيان ايران برای جلوگيری از اين فاجعه دست بکوشش هايی زده اند.

در اين زمينه، در پاسخ سئوال بهروز عباسی، آقای دکتر پرويز ورجاوند، باستان شناس و وزير سابق فرهنگ و هنر ايران برخی از اين کوشش ها را مورد بررسی قرار می دهد.