روز دوشنبه ۲۷ فوريه، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارشی از تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی ايران را در اختيار اعضای هيئت رئيسه آژانس قرار داد.

اکنون جمهوری اسلامی ايران در تلاش جلوگيری از ارجاع پرونده اتمی خود به شورای امنيت است.

نسرين مهدوی خبرنگار ما در آلمان گزارشی در اين مورد دارد که می شنويد.