بر شتاب رشد اقتصادی آمريکا افزوده خواهد شد.

بگزارش کارشناسان اقتصادی موسسه "سوپلای منيج منت" رشد صنعتی آمريکا در ماه فوريه  نسبت به ماه قبل خود 2 واحد افزايش يافته است.

همچنين، بگزارش روز چهارشنبه وزارت بازرگانی آمريکا بر ميانگين درآمد و ميزان مصرف مردم که دو سوم اقتصاد آمريکا را تشکيل ميدهد افزوده شده است.

با توجه به رشد صنعتی و افزايش در آمد و مصرف مردم، کارشناسان اقتصادی ميگويند که اقتصاد آمريکا در حال بازسازی است و  پيش بينی ميکنند که بر شتاب رشد اقتصادی آمريکا افزوده خواهد شد.