دريک حمله شورشيان به يک هتل درجنوب کلمبيا، دست کم ۸ نفرکشته و ۳ نفرمجروح شدند.

به گفته مقامات، نيروهای مسلح انقلابی کلمبيا روز دوشنبه درشهر ريورا دست به اين حمله زدند. مقامات مسئول می گويند بيشترقربانيان، مقامات محلی دولتی بودند.

شورشيان چپگرا همچنين مسئول حمله به يک اتوبوس در روزشنبه گذشته به ايالت کاکوتا درجنوب کلمبيا بوده اند. دراين حمله، ۹ نفر جان خود را ازدست دادند و ۱۳نفرمجروح شدند.

نيروهای مسلح انقلابی کلمبيا و يک گروه شورشی کوچکترموسوم به ارتش آزادی بخش ملی، ۴۱ سال است که درگيرجنگی داخلی با دولت هستند. نيروهای مسلح انقلابی حاضر به شرکت درگفتگوهای صلح با دولت آلوارو اوريبه رئيس جمهوری کلمبيا نشده اند، اما ارتش آزادی بخش ملی ودولت اوريبه روزدوشنبه بدون داشتن برنامه ای رسمی برای مذاکرات، دومين دورگفتگوهای آزمايشی خود را درهاوانا پايان دادند وتوافق کردند بارديگردرماه آوريل با يکديگرديدارکنند.