خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای محمد علی دادخواه وکيل سرشناس دادگستری، تخريب آثار باستانی ايران را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.