در پی برآوردهای گوناگون در روزهای اخير پيرامون احتمال بروز جنگ داخلی در عراق، آقای دکتر مصطفی دانش، روزنامه نگار و پژوهشگر سياسی و کارشناس امور عراق و خاورميانه در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون چنين احتمالی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.