با نزديک شدن زمان آزادی اکبر گنجی، روزنامه نگار و زندانی سياسی معروف ايران، از زندان خانم معصومه شفيعی همسر آقای گنجی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد شرايط جسمی و روحی اين مبارز سياسی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.